மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204ஆம் ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சிகள்

மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204ஆம் ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சிகள்

1] ‘மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204ஆம் ஆண்டு விழா’ அதிகாரப்படியான அறிவிப்பு நாள்         : 21.09.2020 (திங்கள்) நேரம்      : இரவு மணி 8:00 ***** 2] ‘ஒரு குரல் ஒரு குறள்’ – சிறுவர் காணொலிப் போட்டி நாள் : 21.09.2020 முதல் 10.10.2020 வரை 4 வயது முதல் 9 வயது வரையிலான