தமிழ்க்கல்வி நாள் – பள்ளிகளில் எளிமையான முறையில் கொண்டாட்டம்

நேற்று 21.10.2020 மலேசியத் தமிழ்க்கல்வி நாளாகும். இதனையொட்டி நாடு முழுவதும் பல தமிழ்ப்பள்ளிகள் மற்றும் இடைநிலைப் பள்ளிகளில் தமிழ்க்கல்வி நாள் எளிமையான முறையில் கொண்டாடப்பட்டது. அதே வேளையில், கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றி தமிழ்க்கல்வி நாள் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கீர் ஜொகாரி தமிழ்ப்பள்ளி
சுங்கை முவார் தமிழ்ப்பள்ளி
துன் அமீனா தமிழ்ப்பள்ளி
சுங்கை குருயீட் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி
ஆறுமுகம் பிள்ளை தமிழ்ப்பள்ளி
சிரம்பான் ஜெயா இடைநிலைப்பள்ளி
செர்சோனீசு தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி
மாடோஸ் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி
கூலா தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி
கம்போங் பாரு பத்து மாத்தாங் தமிழ்ப்பள்ளி
கங்கார் தமிழ்ப்பள்ளி
பாகான் செராய் தமிழ்ப்பள்ளி
லூனாஸ் வெல்லஸ்லி தமிழ்ப்பள்ளி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *