குறள் ஓவியம்

குறள் ஓவியங்கள் அன்பளிப்பு : தமிழ் வாழ்வியல் இயக்கம். [நன்றி]